Trainingen, nascholingen en opleidingen sociaal werk

SKJ en Registerplein geaccrediteerd

Herken jij je in het volgende:

 • Ben jij op zoek naar een inspirerend nascholing?
 • Ben jij werkzaam in het sociaal werk, een buurt- of wijkteam?
 • Voel jij je soms klem zitten tussen de gemeente en je cliënten?
 • Heb je soms het idee meer een regelneef en probleemoplosser te zijn dan een hulpverlener?
 • Maken cliënten jou verantwoordelijk voor hun leven en zuigt dat je soms leeg?
 • Vind je het werk regelmatig zwaar?
 • Vind je ook dat je te veel tijd kwijt bent met allerlei dingen registreren?
 • Merk jij ook dat cliënten vaak totaal niet gemotiveerd zijn om aan hun doelen te werken, terwijl jij wel geacht wordt met hen doelen te bereiken?
 • Worstel jij met positie innemen bij complexe scheidingen?
 • Ben je het zat om alleen maar symptomen te bestrijden?
 • Wil je meer systeemgericht werken, met gezinnen, relaties en netwerken, maar vind je dat ook spannend en moeilijk?
 • Mis je inspiratie?

Dan zijn onze SKJ en Registerplein geaccrediteerde nascholingen en opleidingen wat voor jou.

Post-hbo Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening

Ervaringsgericht omdat jouw ervaringen in contact met clienten waardevolle informatie bevat. Psychosociaal omdat problemen zich altijd binnen een context voordoen. 

In deze opleiding staat het ervaringsgericht en systeemgericht werken centraal:

Systeemgericht:

 • Je leert hoe je op een systemische, contextuele manier naar problemen kunt kijken.
 • Je leert hoe je symptomen terug kunt leiden naar hun betekenis binnen een bepaalde context.
 • Je leert hoe je met het hele systeem kunt werken en ook vaders kunt betrekken.
 • Je leert krachtgericht en herstelgericht te werken.

Ervaringsgericht:

 • Je ontdekt hoe jij, op het moment dat je met een gezin in aanraking komt onderdeel wordt van hun patronen.
 • Je ontdekt hoe besmettelijk deze patronen zijn.
 • Je leert hoe je je eigen ervaringen met deze patronen en gezinsleden kunt inzetten (we zijn immers ons eigen instrument).
 • Je leert om je eigen positie te bepalen en cliënten te versterken in hun eigen kracht.

Je kunt een basisjaar volgen of de volledige Post-hbo opleiding.
Meer lezen? Klik hier voor meer informatie.

Je kunt je ook inschrijven voor een Experience day. Een dag waarin je sfeer proeft en kennismaakt met onze manier van werken.

 

 

Nascholingen

Wij bieden meerdere nascholingen en trainingen aan. De meeste maken we op maat in samenwerking met de organisatie (in-company). In al onze nascholingen staat in ieder geval de “autonome professional” centraal. Hoe kun je als professional zelfstandig beroepsmatig handelen zonder de uitvoerder van andermans beleid en plan te worden? Wij geloven dat de “autonome professional” de kracht in de cliënt aanboort. Daarbij is echter van groot belang dat de professional leert stil te staan bij wat er bij hem of haar zelf gebeurt.

 

 

KIN Groep
Flipover

Training systeemgericht werken doc-file-format

De nieuwe trend in hulpverlenen is: eerst kijken wat het netwerk kan bieden. Hulpverleners moeten van een individueel gerichte aanpak omschakelen naar een syteem- en netwerkgerichte manier van werken. Dat vraagt andere vaardigheden en een nieuwe manier van kijken. In deze nascholing bieden we een basistraining, een verdiepingstraining en een specialisatie “Systeemgericht werken bij vechtscheidingen”. Deze drie elementen zijn los afneembaar. Je leert onder andere:

 1. De stap van individueel gericht werken naar systeem- en netwerkgericht werken te maken.
 2. Omgaan met weerstand: Mijn partner/kind(eren)/netwerk willen niet komen.
 3. Effectief interactiepatronen beïnvloeden.
 4. Werken met de kwetsbaarheidscyclus.
 5. Werken aan de-escalatie.

SKJ en Registerplein geaccrediteerd.

 

Nascholing Systeemgericht werken bij vechtscheidingen doc-file-format

Steeds vaker worden professionals geconfronteerd met echtscheidingsproblematiek die in de volksmond ook wel vechtscheidingsproblematiek genoemd wordt. Voor professionals is het vaak een moeizaam proces, waarbij het gewenst is vaardigheden te bezitten die de-escalerend kunnen werken. De-escalatie en onthechting zijn begrippen waar onvoldoende aandacht voor is en vaak onvoldoende besproken wordt bij echtscheidingsproblematiek.

 

 

 

 

Nascholing de ondernemende professional pdf

Van de professional nieuwe stijl wordt verwacht dat hij een persoonlijke, zelfbewuste, creatieve en krachtdadige stijl van werken heeft. De veranderingen in welzijnsland vragen een andere, ondernemende aanpak van de professional. Deze nascholing richt zich op het ontwikkelen van deze houding, welke begint bij het ontdekken van de eigen kracht van de professional.

 • Ondernemerschap:  passie omzetten in mogelijkheden
 • Wat is mijn passie en wat is de vraag van de markt?
 • Hoe verbind ik die twee met elkaar?

 

 

Nascholing samengestelde gezinnen

Er speelt veel rondom het starten van een nieuw gezin. Een samengesteld gezin word je niet zomaar. De verschillende geschiedenissen, het vinden van rust en veiligheid en het weer bouwen aan een toekomst, dat vraagt inspanning. Samengestelde gezinnen ontstaan vaak na een scheiding, bij een adoptie of een nieuwe relatie na het overlijden van één van de ouders. Ook al is de achtergrond anders, de zaken die een rol spelen lijken in veel van deze gezinnen op elkaar. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut is 10% van de gezinnen een samengesteld gezin (NJI, 2014). Dat is een behoorlijk deel. En daar komt dan vaak in 1 adem achteraan dat het merendeel van deze nieuwe gezinnen alsnog uit elkaar gaat. In plaats van blindstaren op wat mis gaat, is het in onze ogen tijd voor een nieuw perspectief.

 

Nascholing coaching van multiprobleemgezinnen  doc-file-format

Multiprobleemgezinnen hebben vaak een lange historie van min of meer mislukte hulpverleningen achter de rug en hun kijk op de hulpverlening is daardoor nogal negatief. Zij klagen erover dat hulpverleners niet zien dat veel van hun problemen door de buitenwereld worden veroorzaakt, dat zij hulp krijgen waar zij niet om vragen, dat de hulpverlening onoverzichtelijk is en dat hulpverleners vaak een afstandelijke, kritische houding ten opzichte van hen hebben.
Hulpverleners op hun beurt raken ontmoedigd door de grote hoeveelheid van steeds terugkerende problemen. Zij klagen erover dat de hulp niet beklijft, dat hun inzet onevenredig groot is en dat gezinnen al afhaken als een deelprobleem lijkt te zijn opgelost. Door dit alles ontstaat tussen hulpverlening en multiprobleemgezin nogal eens een wederzijds proces van veroordeling en afstoting.

 

 

Training vernieuwde meldcode
Persoonlijk en professioneel

De nieuwe meldcode is een feit. De richtlijnen zijn bekend en het stappenplan ligt voor je. Maar dat is nog wat anders dan ook daadwerkelijk het gesprek aangaan. Hoe zullen ze reageren? Straks worden ze boos op me, of verlies ik het contact? En ik weet het niet zeker…
In deze nascholing leer je hoe je op een persoonlijke, responsieve, de-escalerende manier vermoedens van geweld bespreekbaar kunt maken met behoud van de relatie. Je leert ook hoe je je eigen onderbuikgevoel op een professionele manier kunt inzetten in dit gesprek.

 

Training Welzijn Nieuwe Stijl pdf

Welzijn Nieuwe Stijl vraagt een omslag in het denken van de professional. Voor de sociaal werkers betekent deze ontwikkeling dat zij meer een “linking pin” functie krijgen waar er van hen verwacht wordt om regie te voeren, snel te kunnen schakelen, te kunnen verbinden, flexibel te zijn en daarnaast nog ondernemend te zijn. In de nascholing “Kerncompetenties Welzijn Nieuwe Stijl” geven we aandacht aan de competenties die sociaal werkers nodig hebben om met deze veranderingen om te gaan.

 • Werken vanuit eigen kracht en passie.
 • Focussen op de kracht van cliënt en systeem.
 • Ondernemend en innovatief werken.
 • Van zorgen voor naar zorgen dat…

Training teamintervisie pdf

Lang niet elke intervisie is prettig om mee te maken. Doordat men elkaar onpersoonlijk of negatief kritisch bejegend, ontstaat er een sfeer van onveiligheid, waardoor haast niemand meer zijn problemen met cliënten durft in te brengen. Ook kan de intervisiebespreking onproductief zijn doordat de werker eindeloos verhalen vertelt over de cliënt en niet over zijn eigen probleem in relatie met de cliënt. En wanneer het team daarin meegaat door uitgebreid de cliëntsituatie te analyseren of te interpreteren, krijgt de werker niet de hulp die hij nodig heeft om constructief verder te komen met zijn probleem. Het kan daarbij voorkomen dat de collega’s hun stokpaardjes berijden en met elkaar in een methodestrijd verwikkeld raken, zonder dat iemand iets aan deze discussie heeft. Verder kunnen teamleden hun collega met adviezen overladen, zonder dat zijn probleem helder is. Of gaan een aantal collega’s al suggesties geven wat te doen, terwijl anderen nog bezig zijn het probleem te verhelderen. Hierdoor onderbreekt men elkaar en is er niet sprake van onderlinge samenwerking.
Op grond van onze jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van intervisiegroepen hebben wij een aantal intervisiemodellen ontwikkeld die deze onproductieve manieren voorkomen.

Training systeemgericht werken bij opvoedproblemen  pdf

Bijna alle ouders ondervinden van tijd tot tijd problemen bij het opvoeden van hun kinderen. In een toenemend aantal gezinnen ontwikkelen zich echter probleemsituaties waar ouders geen weg meer mee weten. Dit uit zich vaak in probleemgedrag van kinderen, die vervolgens (individueel) worden aangemeld bij de hulpverlening.
De praktijk laat echter zien dat er nogal eens een direct verband bestaat tussen probleemgedrag van kinderen en gezagsproblemen van ouders. In plaats van met het gezin om de tafel te gaan zitten, te kijken wat er nu precies aan de hand is en hoe dit het best verholpen kan worden, bevestigt de hulpverlening de onmacht van de ouders nogal eens door het kind te laten diagnosticeren en individueel in behandeling te nemen.

 

 

 

 

 

Training eigen kracht pdf

Van de professional wordt in toenemende mate verwacht aan te sluiten bij de eigen kracht van de cliënt en zijn netwerk. Professionals zijn van nature vaak zorgend ingesteld en willen graag helpen. De kunst is om de cliënt te mobiliseren om weer eigenaar van zijn eigen probleem te worden. Daarbij zul je om te beginnen zelf de kracht en het zelfredzame vermogen van de cliënt moeten zien, zelfs wanneer er sprake is van destructief gedrag. Daarna zul je de cliënt consequent moeten aanspreken op zijn eigen kracht.

 

 

 

Training partnerrelatiegesprekken

Het merendeel van de volwassen cliënten zoekt hulp omdat het relatieproblemen heeft of problemen die niet losstaan van de partnerrelatie. Toch blijken er in de dagelijkse praktijk maar weinig partnerrelatiegesprekken te worden gevoerd. De individuele gesprekken die wel worden gevoerd gaan echter voor een groot deel over deze partnerrelatie. Dit betekent dat hulpverleners het moeten doen met de ideeën van cliënten over hun partners, zonder dat zij deze ideeën aan de realiteit kunnen toetsen. Bovendien missen zij zo een kostbare kans om direct invloed uit te kunnen oefenen op de kwaliteit van de interacties tussen de partners en daarmee de mogelijkheden binnen de eigen relatie te verbeteren en versterken.

Share This