Kempler Instituut Nederland

Methodiek

Ervaring doet ertoe. Dat weet jij als professional. En dat weten wij als opleidingsinstituut. Daarom bouwen wij verder op ervaring. Op die van jou, die van ons en wat er tussen ons gebeurt. Om jezelf te zijn. Meer te betekenen. Voor jezelf, de cliënt, de zorgsector en de samenleving.

Methodiek

Werken met gezin, context en netwerk

De methodiek die door het KIN is ontwikkeld concretiseert de uitgangspunten van het ‘welzijn nieuwe stijl’ doordat zij gericht is op:

  • Werken met gezin, context en netwerk.
  • Het actief op cliënten en gezinnen afstappen.
  • Het verhelderen van de behoefte achter de hulpvraag.
  • Het zien van de mens achter de problemen.
  • Het activeren en mobiliseren van de eigen kracht in gezin, context en netwerk.
  • Het integraal aanpakken van alle problemen op de diverse levensgebieden.
  • Zowel probleemoplossing (korte termijn) als gedragsverandering (lange termijn).
  • Effectief, doel- en resultaatgericht werken.
  • Het activeren en mobiliseren van de (persoonlijke) kracht van de hulpverlener.
  • Eén gezin, één plan, één man.

Bij dit alles wordt een goede, gelijkwaardige en betrouwbare werkrelatie met de cliënt als centraal gezien en een krachtige en persoonlijke houding van de hulpverlener als essentieel.

Werkwijze

Het unieke van de werkwijze van de Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening zoals deze door het Kempler Instituut is ontwikkeld, ligt in de combinatie van de zorg voor het welzijn van de cliënt met de zorg van de professional voor zichzelf. Hulpverlening vindt altijd plaats binnen een ontmoeting tussen mensen die elkaar beïnvloeden en waar plaats moet zijn voor de behoeftes en reacties van beiden. De werkwijze is gebaseerd op een aantal duidelijke uitgangspunten:

Een constructieve kijk

Het is een belangrijke voorwaarde voor effectief hulpverlenen om mensen positief en optimistisch te maken en te houden over hun eigen mogelijkheden. Wij gaan er van uit dat ieder mens de wens én het vermogen heeft om bevredigend te functioneren, als hij maar weet hoe!

“Cliënten putten hoop uit jouw vertrouwen in hun kunnen”

Een persoonlijke houding

Het primaire gereedschap van iedere hulpverlener is zijn eigen persoon. Door zijn persoonlijke ervaringen met cliënten te delen en zijn reacties op wat er ter plekke tussen hen gebeurt zo direct en open mogelijk te bespreken en daarbij niet aan zichzelf voorbij te gaan, is hij een voorbeeld voor zijn cliënten. Daarmee schept hij een sfeer waarin het uitnodigend is hetzelfde te doen.

“De kwaliteit van een hulpverlening staat of valt met de persoonlijke kwaliteit van degene die het werk moet doen”

Het betrekken van de context

Wij gaan er van uit dat met name de wisselwerking tussen individu en omgeving een belangrijke rol speelt bij zowel het ontstaan als het oplossen van problemen. Wij zien het daarom als taak van de hulpverlening om de potentiële krachtbron van het eigen gezin en netwerk aan te boren, negatieve patronen te stoppen en mensen te helpen hun problemen voortaan op een constructieve en bij hen passende manier samen op te lossen.

“Liever dan zelf belangrijk te zijn, helpen wij mensen om belangrijk te zijn voor elkaar”

Een concrete en praktische benadering

Niet elk probleem waarvoor men hulp zoekt dient diepgaand behandeld te worden. Onwetendheid, onkunde en persoonlijke onervarenheid van de cliënt kunnen de reden zijn waarom allerlei persoonlijke en sociale moeilijkheden niet opgelost kunnen worden. Een concrete, oplossingsgerichte en empowerment bevorderende aanpak is dan voldoende. Voor het oplossen van diepergaande en complexere problemen moeten mensen vaak eerst nieuwe ervaringen opdoen.

“In de hulpverlening draait het om woorden die iets zeggen en daden die tellen”

Een ervaringsgerichte manier van werken

Het gaat er nooit om een cliënt te vertellen wat hij fout doet, maar hem te laten ervaren wat hij wel kan doen om zijn probleem aan te pakken. Wil de professional mensen bij hun kracht brengen, dan moet hij hen dit niet alleen vertellen, maar vooral laten ervaren en een voorbeeld geven van wat dit inhoudt. Onze werkwijze is gericht op het in het hier en nu doen ontstaan van nieuwe, concrete ervaringen, waardoor mensen al doende nieuwe vaardigheden leren. Hulpverlenen is niet praten óver, maar zorgen dat het gebeurt.

“Weten wat je moet doen is belangrijk, maar ervaren hoe je dat moet doen is essentieel”

Empowerment van cliënt en professional

Wij laten mensen ervaren hoe zij op een persoonlijke en constructieve wijze met zichzelf en anderen kunnen omgaan. Met ‘mensen’ worden echter niet alleen cliënten bedoeld. Ook de professionals leren hun eigen kracht ervaren, ontwikkelen en gebruiken. Door de zorg voor de cliënt te combineren met de zorg voor zichzelf als beroepspersoon en daarbij open, direct en persoonlijk te zijn creëert hij voor zichzelf een stevige basis onder zijn identiteit als professional. Dit maakt hem minder afhankelijk van protocollen en technieken.

“Je kunt mensen alleen bij hun kracht brengen wanneer je je eigen kracht kunt en durft te gebruiken.”

Nieuws, publicaties & blogs

Kennis delen, daar leer je van

Lees ons blog voor het laatste nieuws over ons instituut en het werkveld. Overdenkingen, ervaringen van studenten en docenten, trends en ontwikkelingen binnen welzijn, zorg en GGZ.