Post-HBO: Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestalt Gezinstherapie (EPH/GGT)

 

 

Variant voor het maatschappelijk werk en welzijnssector:

Doelgroep

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening  (EPH) is bedoeld voor hulpverleners in het maatschappelijk werk, de jeugdzorg, het welzijnswerk en de GGZ, die beschikken over een hbo-opleiding (menswetenschappen), die hun methodische vaardigheden en hun persoonlijke deskundigheid als professional willen vergroten. Wil je inspirerend, ervaringsgericht en systeemgericht leren werken en een bijdrage leveren aan het in gang zetten van vernieuwingsprocessen die gericht zijn op het ontwikkelen van een meer effectieve hulpverlening? Dan is deze opleiding wat voor jou.

“Ik krijg nu zelfs energie van mijn werk! Ik kan het KIN dan ook aan alle hulpverleners aanraden!” Wim Weerdenburg

De studiebelasting is minimaal 8 uur per maand en daarnaast 3 uur per maand voor intervisie/supervisie. Naast de trainingsdagen is is er ook zelf-studiebelasting van ongeveer 2 uur per twee-daagse.

Duur en locatie

3 jaar, waarvan het eerste jaar als basisjaar gevolgd kan worden,  23 opleidingsdagen per jaar te Niftrik.

Bij minimaal 10 aanmeldingen start elk jaar in september een nieuwe groep.

Data 2022 -2023 (onder voorbehoud):

Groep startende in september 2022

2022: 23-24 sept, 14-15 okt, 4-5 nov, 8-9-10 dec.
2023: 27-28 jan, 17-18 febr, 24 -25 mrt, 21-22 april, 26-27 mei, 22, 23-24 juni

Studiedag is op vrijdag van 10:00 – 17:30 uur en op zaterdag 9:30 – 16:30 uur

 

 

Doel van de opleiding

De opleiding zet een traject van re-professionalisering in. De studenten leren zich niet blind te staren op diagnoses en problemen, maar zich te richten op wat een cliënt in huis heeft om zijn problemen zelf te hanteren. Wanneer mensen voelen waar hun kracht zit, zijn zij meer gemotiveerd hun problemen zelf aan te pakken. De professional moet wat de cliënt al in huis heeft versterken, wat hij niet in huis maar wel nodig heeft aanbrengen en wat hem aan destructief gedrag in de weg staat om zijn problemen zelf op te lossen ombuigen naar meer constructief gedrag. De nadruk ligt daarbij op een persoonlijk betrokken, zelfbewuste, krachtige en integraal werkende professional, die weet hoe hij de cliënt en diens netwerk in beweging moet krijgen.

Methodiek

De opleiding van het KIN en de daarin aan te leren methodiek zijn integratief van aard en gericht op een pro-actieve, generiek werkende professional. Wij integreren:

 • Professionele training met persoonlijke ontwikkeling.
 • Een praktische, oplossingsgerichte aanpak met een ervaringsgerichte behandeling.
 • Een individuele benadering met een systeem- en netwerk gerichte insteek.
 • Outreachend werken met een procesgerichte visie.
 • Het versterken van de cliënt met het bekrachtigen van de hulpverlener.
 • De essentie van verschillende methodische benaderingen, zoals de gestalttherapie, de systeem-therapie, de emotional focused. therapy, de cognitieve schematherapie en de oplossingsgerichte therapie.

Opzet

De Post-HBO opleiding is een driejarige opleiding. Het is mogelijk alleen het basisjaar te volgen. Tijdens het opleidingstraject is het ook mogelijk de overstap te maken naar de vierjarige opleiding Gestalt(gezins)therapie te maken. Alle opleidingsjaren bestaan uit 23 opleidingsdagen die één maal per maand op vrijdag en zaterdag worden gegeven. Twee keer per jaar is er een driedaagse bijeenkomst die op donderdag begint. Door deze gespreide opzet is de opleiding goed te combineren met privé- en werksituatie en krijgt de student de tijd om het geleerde steeds weer te verwerken en te integreren in de dagelijkse praktijk.

“Voor mij is het belangrijk geweest dat er naast toewijding voor de cliënt, ook oog was voor mij als hulpverlener.” Ton Steehouder

Fasering

Basisjaar:

Gedurende het éénjarige basisjaar worden de basisuitgangspunten en de werkwijze van de EPH en de fasen van het hulpverleningsproces behandeld. Dit jaar bouwt voort op de vaardigheden en ervaring die de studenten reeds in huis hebben en wil een vernieuwing en verdieping van de eigen werkwijze bewerkstelligen. De basisopleiding kan worden afgesloten met het certificaat basisopleiding EPH en is erkend door SKJ  en door Registerplein.

Driejarige opleiding:

Tijdens het tweede jaar ligt de focus op het werken met individuen binnen hun relaties, gezinnen en sociale context. De student leert steeds meer en effectiever gebruik maken van de eigen mogelijkheden om cliënten in de hulpverleningssituatie nieuwe, corrigerende ervaringen op te laten doen en ontbrekende vaardigheden aan te leren. In het derde jaar staat de toepassing van de EPH en verwante werkwijzen in diverse werkvelden centraal en maakt de cursist zich een zelfbewuste en effectieve stijl van leidinggeven eigen. De driejarige opleiding is door het SKJ en Registerplein erkend en wordt afgesloten met het Certificaat Ervaringsgericht Psychosociaal Hulpverlener en Gestaltcoach en het Post HBO diploma Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestalt Coach.

Zowel de éénjarige als de driejarige opleiding zijn specifiek toegesneden op het maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening en sluiten naadloos aan bij het profiel ‘welzijn nieuwe stijl’.

Vierjarige opleiding:

Studenten die verder willen studeren kunnen doorstromen naar het vierde jaar van de therapeutische opleiding Gestalt(gezins)therapie. Het vierde jaar staat in het teken van DSM IV diagnostiek en de toepassing bij diverse vormen van psychopathologie. Tijdens dit laatste jaar verbreedt en verdiept de kennis van de studenten zich en ronden zij hun professionele vorming af. De vierjarige opleiding wordt afgesloten met zowel een certificaat als een diploma Gestaltgezinstherapeut, wat een geregistreerd lidmaatschap van de NVAGT/EAGT oplevert en toegang geeft tot het Europees Certificaat Psychotherapie (ECP). Hierdoor biedt deze opleiding met name perspectief aan die studenten die overwegen zich in de toekomst vrij te vestigen. De vierjarige opleiding is door zowel het SKJ en Registerplein erkend.

“De combinatie van ervaring opdoen via live-supervisie, de inbreng van jezelf en het leren van medecursisten maakt de theorie praktisch en direct hanteerbaar.” Andrea Jonker

Werkvormen

De opleiding streeft een optimale integratie na van de onderdelen (live) supervisie, leertherapie, praktische vaardigheidstraining, theoretische reflectie en intervisie, zodat wat wordt geleerd steeds concreet kan worden doorgewerkt en ingeoefend.

Specialisatie

Vanaf het derde jaar specialiseert de student zich rond een bepaalde functie of doelgroep. Deze specialisatie hangt nauw samen met het werkveld of de specifieke interesse van de betreffende student en wordt afgesloten met een werkstuk.

Registerplein
> Eenjarige basisopleiding
360 registerpunten
(ID: 332158)

> Drie- en vierjarige opleiding
Deelname aan Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening (ID nummer: 329526) levert 3454 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.
Categorieën: GGZ-Agogen, GHO, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen en Social werker.

SKJ:
jaar 1: 355.00
jaar 2: 365.00
jaar 3: 365.00
jaar 4: 435.00
totaal: 1520.00
(SKJ201831):

Post-HBO, NVAGT, EAGT, NAP, EAP (toegang tot Europees Certificaat Psychotherapie).

Wij hebben de hoogste Europese onderscheiding als opleidingsinstituut in psychotherapie in Europa: de EAPTI-status.

 

Corona
De gezondheid van iedereen staat voorop, wij volgen daarin altijd de richtlijnen van het RIVM. Daarbinnen willen wij onze opleidingen en trainingen in een passende en veilige vorm aanbieden.
Binnen de huidige maatregelen kunnen wij de opleidingen en trainingen verzorgen op onze locaties in Niftirk en Barneveld.

Wij volgens het Protocol Veilig Trainen. Dit protocol bevat de algemene veiligheids- en hygiëne maatregelen die genomen kunnen worden door (beroeps)trainers- en opleiders om veilig trainen binnen de richtlijnen van het tijdelijke ‘nieuwe normaal’ mogelijk te maken. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van zowel de deelnemers als de trainer voorop.

Veiligheidsinstructies
Wij gaan ervan uit dat je de basisregels opvolgt. Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus kan je niet deelnemen en blijf je thuis. Dit zijn loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging vanaf 38,0 graden Celsius, koorts en/of kortademigheid. Thuisblijven geldt tevens als iemand uit je huishouden positief getest is op corona.
Je komt niet eerder dan 10 minuten vóór de training op de locatie en vertrekt direct na de training.

VEILIGHEID TIJDENS DE TRAINING
1. Draag een mondkapje op de locatie tot je op je plek zit.
2. Was iedere keer voordat je de trainingsruimte betreedt je handen!
3. Voel je je niet lekker, verlaat dan alsjeblieft de training.
4. Iedereen heeft een eigen vaste zitplaats.
5. Gebruik alleen je eigen materiaal.
6. Houd je aan de looproute(s) die de trainer aangeeft.
7. Er wordt gewerkt met vaste oefengroepjes of oefenpartner(s).
8. Gebruik vooral je gezonde verstand en neem je verantwoordelijkheid.

Per 25/9 kunnen trainingen zonder 1,5 meter afstand plaatsvinden.

Gebruik vooral je gezonde verstand en neem je verantwoordelijkheid.

Was je handen alvorens de locatie te verlaten. Deelnemers wordt verzocht bij een positieve test, binnen 48 uur na de training, contact op te nemen met de GGD. Mocht je hierover vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Kosten

De opleiding kost € 3600,00 per jaar*  incl. verblijf- kosten en digitale leeromgeving excl. boeken.
Dit bedrag kan jaarlijks worden verhoogd met een inflatiecorrectie. Wanneer de student wil blijven overnachten bedragen de overnachtingkosten doorgaans ± € 71,75 per persoon . De opleidingskosten dienen voor de aanvang van de opleiding te worden betaald.

9/3/2022: Onze Supervisie en coaching en de opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening zijn erkend door het CPION. Op basis hiervan komen deze opleidingen in aanmerking voor het STAP-budget.  De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en CPION zijn dit momenteel aan nog aan het organiseren. Zodra dit geregeld is zullen de opleidingen worden toegevoegd aan het STAP-scholingsregister. Wij kunnen op dat moment een STAP-aanmeldingsbewijs verstrekken t.b.v. de aanvraag bij het UWV.De kosten voor studieboeken bedragen gemiddeld tussen de € 75,00 en € 200,00 per jaar.

 

* De opleidingskosten voor het studiejaar 2022-2023 zijn nog niet vastgesteld.

Variant voor aspirant therapeuten:

Doelgroep

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezinstherapie (EPH) is bedoeld voor hulpverleners die hun methodische vaardigheden en hun persoonlijke deskundigheid als professional willen vergroten en zich willen gaan bekwamen als therapeut. Daarnaast wordt deze opleiding vaak gevolgd door HBO-geschoolde professionals die zich willen laten omscholen tot therapeut.

De studiebelasting is minimaal 8 uur per maand en daarnaast 3 uur per maand voor intervisie/supervisie.

Duur en locatie

1, 3 of 4 jaar, 23 opleidingsdagen per jaar te Niftrik.

Bij minimaal 10 aanmeldingen start elk jaar in september een nieuwe groep.

Data 2022 – 2023  (onder voorbehoud):

2022: 22-24 sept, 14-15 okt, 4-5 nov, 8-9-10 dec.

2023: 27-28 jan, 17-18 febr, 24 – 25 mrt, 21-22 april, 26-27 mei, 23-24 juni

 

Doel van de opleiding

De opleiding zet een traject van re-professionalisering in. De studenten leren zich niet blind te staren op diagnoses en problemen, maar zich te richten op wat een cliënt in huis heeft om zijn problemen zelf te hanteren. Wanneer mensen voelen waar hun kracht zit, zijn zij meer gemotiveerd hun problemen zelf aan te pakken. De professional moet wat de cliënt al in huis heeft versterken, wat hij niet in huis maar wel nodig heeft aanbrengen en wat hem aan destructief gedrag in de weg staat om zijn problemen zelf op te lossen ombuigen naar meer constructief gedrag. De nadruk ligt daarbij op een persoonlijk betrokken, zelfbewuste, krachtige en integraal werkende professional, die weet hoe hij de cliënt en diens netwerk in beweging moet krijgen.

Methodiek

De opleiding van het KIN en de daarin aan te leren methodiek zijn integratief van aard en gericht op een pro-actieve, generiek werkende professional. Wij integreren:

 • Professionele training met persoonlijke ontwikkeling
 • Een praktische, oplossingsgerichte aanpak met een ervaringsgerichte behandeling
 • Een individuele benadering met een systeem- en netwerk gerichte insteek
 • Outreachend werken met een procesgerichte visie
 • Het versterken van de cliënt met het bekrachtigen van de hulpverlener
 • De essentie van verschillende methodische benaderingen, zoals de Gestalttherapie, de systeem-therapie, de Emotional Focused Therapy, de cognitieve schematherapie en de oplossingsgerichte therapie.

Opzet

Het is mogelijk de opleiding als een éénjarige, driejarige of vierjarige opleiding te volgen. Alle opleidingsjaren bestaan uit 23 opleidingsdagen die één maal per maand op vrijdag en zaterdag worden gegeven. Twee keer per jaar is er een driedaagse bijeenkomst die op donderdag begint. Door deze gespreide opzet is de opleiding goed te combineren met privé- en werksituatie en krijgt de cursist de tijd om het geleerde steeds weer te verwerken en te integreren in de dagelijkse praktijk. Informatie over de studiebelasting vindt u hier.

 

“Voor mij is het belangrijk geweest dat er naast toewijding voor de cliënt, ook oog was voor mij als hulpverlener.” Ton Steehouder

Fasering

Basisopleiding:

Gedurende de éénjarige basisopleiding worden de basisuitgangspunten en de werkwijze van de EPH/GGT en de fasen van het hulpverleningsproces behandeld. Dit jaar bouwt voort op de vaardigheden en ervaring die de studenten reeds in huis hebben en wil een vernieuwing en verdieping van de eigen werkwijze bewerkstelligen. De basisopleiding kan worden afgesloten met het certificaat basisopleiding EPH/GGT en is erkend door SKJ en door Registerplein.

Driejarige opleiding:

Tijdens het tweede jaar ligt de focus op het werken met individuen binnen hun relaties, gezinnen en sociale context. De student leert steeds meer en effectiever gebruik maken van de eigen mogelijkheden om cliënten in de hulpverleningssituatie nieuwe, corrigerende ervaringen op te laten doen en ontbrekende vaardigheden aan te leren. In het derde jaar staat de toepassing van de EPH/GGT en verwante werkwijzen in diverse werkvelden centraal en maakt de cursist zich een zelfbewuste en effectieve stijl van leidinggeven eigen. De driejarige opleiding is door het SKJ en Registerplein erkend en wordt afgesloten met het Certificaat Ervaringsgericht Psychosociaal Hulpverlener en Gestaltcoach en het Post HBO diploma Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestalt Coach.

Vierjarige opleiding:

Het vierde jaar staat in het teken van DSM IV diagnostiek en de toepassing van EPH/GGT bij diverse vormen van psychopathologie. Tijdens dit laatste jaar verbreedt en verdiept de kennis van de studenten zich en ronden zij hun professionele vorming af. De vierjarige opleiding wordt afgesloten met zowel een certificaat als een diploma Gestaltgezinstherapeut, wat een geregistreerd lidmaatschap van de NVAGT/EAGT oplevert en toegang geeft tot het Europees Certificaat Psychotherapie (ECP). Hierdoor biedt deze opleiding met name perspectief aan die studenten die overwegen zich in de toekomst vrij te vestigen. De vierjarige opleiding is door zowel het SKJ en Registerplein erkend.

Werkvormen

De opleiding streeft een optimale integratie na van de onderdelen (live) supervisie, leertherapie, praktische vaardigheidstraining, theoretische reflectie en intervisie, zodat wat wordt geleerd steeds concreet kan worden doorgewerkt en ingeoefend.

Specialisatie

Vanaf het derde jaar specialiseert de student zich rond een bepaalde functie of doelgroep. Deze specialisatie hangt nauw samen met het werkveld of de specifieke interesse van de betreffende student en wordt afgesloten met een werkstuk.

Kosten

De opleiding kost € 3450,00 per jaar incl. verblijf- kosten en digitale leeromgeving excl. boeken.
Dit bedrag kan jaarlijks worden verhoogd met een inflatiecorrectie. Wanneer de student wil blijven overnachten bedragen de overnachtingskosten doorgaans ± € 36,50 per persoon . De opleidingskosten dienen voor de aanvang van de opleiding te worden betaald.
De kosten voor studieboeken bedragen gemiddeld tussen de € 75,00 en € 200,00 per jaar.

9/3/2022: Onze Supervisie en coaching en de opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening zijn erkend door het CPION. Op basis hiervan komen deze opleidingen in aanmerking voor het STAP-budget.  De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en CPION zijn dit momenteel aan nog aan het organiseren. Zodra dit geregeld is zullen de opleidingen worden toegevoegd aan het STAP-scholingsregister. Wij kunnen op dat moment een STAP-aanmeldingsbewijs verstrekken t.b.v. de aanvraag bij het UWV.

 

“De combinatie van ervaring opdoen via live-supervisie, de inbreng van jezelf en het leren van medecursisten maakt de theorie praktisch en direct hanteerbaar.” Andrea Jonker

Registerplein
> Eenjarige basisopleiding
360 registerpunten
(ID: 332158)

> Drie- en vierjarige opleiding
Deelname aan Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening (ID nummer: 329526) levert 3454 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.
Categorieën: GGZ-Agogen, GHO, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen en Social werker.

SKJ:
jaar 1: 355.00
jaar 2: 365.00
jaar 3: 365.00
jaar 4: 435.00
totaal: 1520.00
(SKJ201831):

Post-HBO, NVAGT, EAGT, NAP, EAP (toegang tot Europees Certificaat Psychotherapie).

Wij hebben de hoogste Europese onderscheiding als opleidingsinstituut in psychotherapie in Europa: de EAPTI-status.

 

Share This