Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestalt Gezinstherapie (EPH/GGT)

 

Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestalt Gezinstherapie (EPH/GGT) 

 (klik op PDF voor onze folder)

 

Duur en locatie

 

1, 3 of 4 jaar, 23 opleidingsdagen per jaar te Niftrik

 

Doelgroep

 

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezinstherapie (EPH) is met name bedoeld voor hulpverleners die hun methodische vaardigheden en hun persoonlijke deskundigheid als professional willen vergroten. Zoals hulpverleners in het maatschappelijk werk, jeugdhulpverleners, welzijn, maar ook de 2e lijn die inspirerend, ervaringsgericht en systeemgericht  willen werken en die een bijdrage willen leveren aan het in gang zetten van vernieuwingsprocessen die gericht zijn op het ontwikkelen van een meer effectieve hulpverlening.

 

“Ik krijg nu zelfs energie van mijn werk! Ik kan het KIN dan ook aan alle hulpverleners aanraden!” Wim Weerdenburg

 

Doel van de opleiding

 

De opleiding zet een traject van re-professionalisering in. De cursisten leren zich niet blind te staren op diagnoses en problemen, maar zich te richten op wat een cliënt in huis heeft om zijn problemen zelf te hanteren. Wanneer mensen voelen waar hun kracht zit, zijn zij meer gemotiveerd hun problemen zelf aan te pakken. De professional moet wat de cliënt al in huis heeft versterken, wat hij niet in huis maar wel nodig heeft aanbrengen en wat hem aan destructief gedrag in de weg staat om zijn problemen zelf op te lossen ombuigen naar meer constructief gedrag. De nadruk ligt daarbij op een persoonlijk betrokken, zelfbewuste, krachtige en integraal werkende professional, die weet hoe hij de cliënt en diens netwerk in beweging moet krijgen.

 

Methodiek

 

De opleiding van het KIN en de daarin aan te leren methodiek zijn integratief van aard en gericht op een pro-actieve, generiek werkende professional. Wij integreren:

 

  • Professionele training met persoonlijke ontwikkeling
  • Een praktische, oplossingsgerichte aanpak met een ervaringsgerichte behandeling
  • Een individuele benadering met een systeem- en netwerk gerichte insteek
  • Outreachend werken met een procesgerichte visie
  • Het versterken van de cliënt met het bekrachtigen van de hulpverlener
  • De essentie van verschillende methodische benaderingen, zoals de Gestalttherapie, de systeem-therapie, de Emotional Focused Therapy, de cognitieve schematherapie en de oplossingsgerichte therapie.

 

Opzet

 

Het is mogelijk de opleiding als een éénjarige, driejarige of vierjarige opleiding te volgen. Alle opleidingsjaren bestaan uit 23 opleidingsdagen die één maal per maand op vrijdag en zaterdag worden gegeven. Twee keer per jaar is er een driedaagse bijeenkomst die op donderdag begint. Door deze gespreide opzet is de opleiding goed te combineren met privé- en werksituatie en krijgt de cursist de tijd om het geleerde steeds weer te verwerken en te integreren in de dagelijkse praktijk. Informatie over de studiebelasting vindt u hier.

 

“Voor mij is het belangrijk geweest dat er naast toewijding voor de cliënt, ook oog was voor mij als hulpverlener.” Ton Steehouder

 

Fasering

 

Basisopleiding:

 

Gedurende de éénjarige basisopleiding worden de basisuitgangspunten en de werkwijze van de EPH/GGT en de fasen van het hulpverleningsproces behandeld. Dit jaar bouwt voort op de vaardigheden en ervaring die de cursisten reeds in huis hebben en wil een vernieuwing en verdieping van de eigen werkwijze bewerkstelligen. De basisopleiding kan worden afgesloten met het certificaat basisopleiding EPH/GGT en is erkend door SKJ met 127,2 registerpunten en door Registerplein met 106 punten.

 

Driejarige opleiding:

 

Tijdens het tweede jaar ligt de focus op het werken met individuen binnen hun relaties, gezinnen en sociale context. De cursist leert steeds meer en effectiever gebruik maken van de eigen mogelijkheden om cliënten in de hulpverleningssituatie nieuwe, corrigerende ervaringen op te laten doen en ontbrekende vaardigheden aan te leren. In het derde jaar staat de toepassing van de EPH/GGT en verwante werkwijzen in diverse werkvelden centraal en maakt de cursist zich een zelfbewuste en effectieve stijl van leidinggeven eigen. De driejarige opleiding is door het SKJ en Registerplein erkend met respectievelijk 135 en 112 registerpunten en wordt afgesloten met het Certificaat Ervaringsgericht Psychosociaal Hulpverlener en Gestaltcoach en het Post HBO diploma Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie.

 

Zowel de éénjarige als de driejarige opleiding zijn specifiek toegesneden op het maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening en sluiten naadloos aan bij het profiel ‘welzijn nieuwe stijl’.

 

Vierjarige opleiding:

 

Het vierde jaar staat in het teken van DSM IV diagnostiek en de toepassing van EPH/GGT bij diverse vormen van psychopathologie. Tijdens dit laatste jaar verbreedt en verdiept de kennis van de cursisten zich en ronden zij hun professionele vorming af. De vierjarige opleiding wordt afgesloten met zowel een certificaat als een diploma Gestaltgezinstherapeut, wat een geregistreerd lidmaatschap van de NVAGT/EAGT oplevert en toegang geeft tot het ECP. Hierdoor biedt deze opleiding met name perspectief aan die cursisten die overwegen zich in de toekomst vrij te vestigen. De vierjarige opleiding is door zowel het SKJ en Registerplein respectievelijk erkend met 180 en 150 registerpunten. Informatie over de eisen t.a.v. het diploma vindt u hier.

 

“De combinatie van ervaring opdoen via life-supervisie, de inbreng van jezelf en het leren van medecursisten maakt de theorie praktisch en direct hanteerbaar.” Andrea Jonker

 

Werkvormen

 

De opleiding streeft een optimale integratie na van de onderdelen (live) supervisie, leertherapie, praktische vaardigheidstraining, theoretische reflectie en intervisie, zodat wat wordt geleerd steeds concreet kan worden doorgewerkt en ingeoefend.

 

Specialisatie

 

Vanaf het derde jaar specialiseren de cursisten zich rond een bepaalde functie of doelgroep. Deze specialisatie hangt nauw samen met het werkveld of de specifieke interesse van de betreffende cursist en wordt afgesloten met een werkstuk.

 

Kosten

 

De opleiding kost € 3300,00 per jaar incl. verblijf- kosten en digitale leeromgeving excl. boeken.
Dit bedrag kan jaarlijks worden verhoogd met een inflatiecorrectie. Wanneer de student wil blijven overnachten bedragen de overnachtingskosten doorgaans ± € 32,00 per persoon . De opleidingskosten dienen voor de aanvang van de opleiding te worden betaald.
De kosten voor studieboeken bedragen gemiddeld tussen de € 75,00 en € 200,00 per jaar. De kosten voor het eerste jaar intervisie o.l.v. van supervisor bedragen € 200 euro p.p.; te betalen aan de LVSC supervisor.

 

Wkkgz

 

De Wkkgz geldt ook voor studenten.

 

 
KIN Groep
Flipover
KIN Supervisie
Cursist

Eenjarige basisopleiding
– Registerplein : 360 punten
(332158)

– SKJ: 127,2 (in aanvraag)

Driejarige:
– Registerplein: 112 punten (in aanvraag)
– SKJ: 365.00
– PostHBO, NVAGT gestaltcoach

Vierjarige:
Registerplein: 150 punten (in aanvraag)

SKJ (201831):
jaar 1: 355.00
jaar 2: 365.00
jaar 3: 365.00
jaar 3: 435.00
totaal: 1520.00

Post-HBO, NVAGT, EAGT, NAP, EAP (toegang tot Europees Certificaat Psychotherapie).

Share This